Sexanklager og retorisk selvforsvar – den feministiske versjon

Man kan undre seg over visse ting blant radikalfeministene og deres argumentasjon. Det man ikke behøver å forundre seg over er deres utelatelser av store deler av sakens faktum. Elin Strand Hornnes, er den siste på stammen over rablende gale feminister som ser patriarkatet bak enhver stein, og der kvinner med «ukorrekt» farge er å betrakte som kjønnsforrædere. Siste anklageskrift fra radikal feminisme er «sexanklager og retorisk selvforsvar«.

En bør først tenke at innen feminismen har man et aksiom; ingen kvinne lyver.

I februar i år trakk Helge Solum Larsen seg som nestleder i Venstre etter å ha blitt siktet for voldtekt. Solum Larsen erkjente at han hadde hatt sex med den 17 år gamle jenta, men voldtektsanklagen ble henlagt på grunn av manglende bevis. I disse dager anker jenta saken videre til Riksadvokaten.

Venstres leder, Trine Skei Grande, valgte en annen måte å svare på anklagene enn Siv Jensen: «Dette er bare fælt. Det jeg er opptatt av nå, er at vi som parti skal ta vare på folk». Hun hadde selv vært i kontakt med jenta og tilbudt henne juridisk bistand. Deretter tok Skei Grande til tårene, men i motsetning til Siv Jensens tårer under Søviknes-saken i 2001, fremstod Skei Grande oppriktig lei seg, ikke på vegne av seg selv eller partiet, men på vegne av den 17 år gamle jenta.

Dette er jo en grov forvrengning av hva som skjedde, og ikke minst hva man kan etterprøve. For det første kan man ikke vite om tårene er «ekte», i den forstand. For alt hva man vet kan Larsen være utsatt for falsk anklage. For det andre vet man at Skei Grande hadde fått tysterrapporter om Larsen før «antatt voldtekt»-saken kom opp. Tårene kan like godt være Skei Grandes frykt for den skitstormen som normalt pleier å komme opp, men som ikke kom siden man trodde på krokodilletårene til «humanisten» Skei Grande.

Elin Strand Hornnes sin tese er altså basert på hva hun føler er ekte tårer eller ei. Er det noen, på UiO som bør slenge et eksemplar av «den vitenskaplige metode» til ESH?

Nok et eksempel på radikalfeminstenes forderving av normal tankekraft. Og husk. Kvinner lyver ikke.

Ekte tårer!

Reklamer

Dumhetens teater – Venstre inntar manesjen

Trine Skei Grande er på sitt hyklerske ritt mot regjeringen i saken om ny 420kV-linje i Hardanger. Denne gangen mener hun at en tredje part må inn for å vurdere saken, selvsagt vitende om at en tredjepart allerede har vært inne i saken. Multiconsult har på bakgrunn av NVE, kommuner og andre utarbeidet tredjepartsutredninger (pdf,9.8MB). Eller som de selv sier det;

I brev av 17. november 2006 ber Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) Statnett
om tilleggsutredninger/-opplysninger før de kan avslutte konsesjonsbehandlingen av
omsøkt ny 420 kV-ledning fra Sima til Samnanger. Kravene direktoratet stiller er basert
på innspill fra kommunene, organisasjoner og grunneiere samt andre myndigheter.

Videre, skriver Multiconsult om landskapspåvirkninger;

Landskap
Kraftledningen vil påvirke landskapsrommet omkring Longvotni. Sett fra vannet vil
den bli eksponert over en lang strekning og få stor fjernvirkning i fjellterrenget.
Traséen vil ikke bli særlig eksponert fra hyttebebyggelsen i nordre dalside ettersom
terrenget er slakt og små terrengformer og vegetasjon vil skjerme.
Ved Furedalen vil den nye ledningen parallellføres med 132 kV ledningen og bli synlig
over en lang strekning. Alternativ 1.0 må krysse 300 kV-ledningen som krysser dalen.
Ved Eikedalsvatnet vil ny kraftledning fremdeles parallellføres. De to ledningene vil
bli svært eksponert både mot hyttebebyggelsen ved vannet, mot riksveien og mot
området med alpinanlegg nord for vannet. Ledningen vil trolig få en annen rytme enn
eksisterende og ledningene vil samlet sett framtre som et uryddig linjeformet inngrep.
Konsekvensene av ledningen for landskapet på Kvamskogen vurderes som moderate.

En tredjepart kan kun altså forandre om konsekvensene er moderate, sterke eller små. Og det er nettopp det som diskuteres nå i offentlighet. Eneste grunnen til at Skei Grande vil ha en ny utredning er fordi hun vet like godt som mange andre i offentlig forvaltning og politikken/næringslivet at det ikke er noe mer nyttig enn 400-siders rapport som konkluderer at konsekvensene er store. Fordi ingen gidder å lese resten.

I tillegg uttaler Grande seg hårreisende med denne uttalelsen;
– Spørsmålet om pris handler ikke bare om kroner og øre. I tillegg til sjøkabel har man flere alternative traseer hvor en kraftlinje kan gå i luftspenn. Den er ikke nødt til å gå over Hardangerfjorden, i et landskap som er unikt i verdenssammenheng, sier Skei Grande.

For en effektiv forståelse av hvor tullete dette utsagnet er, ta en tur hit og test dine geografikunnskaper.