Samfunnsfiende nr 1 – Nadja Drygalla

Å ligge med fienden må få konsekvenser.

ABB sitt manifest, del 1

Dermed er min gjennomgang av manifestet, nå for denne gang kun innledningen (til side 10), igang og man kan starte med den grandiose egentanken ABB hadde om seg selv, og hans tanke om hvem han representerte og «tenkte» for (all utheving i sitater er min egen);

(Side 4)
Much of the information presented in this compendium (3 books) has been deliberately
kept away from the European peoples by our governments and the politically correct
mainstream media (MSM). More than 90% of the EU and national parliamentarians and
more than 95% of journalists are supporters of European multiculturalism
and therefore
supporters of the ongoing Islamic colonisation of Europe; yet, they DO NOT have the
permission of the European peoples to implement these doctrines.

En tro på at en selv representerer alle, er en tro som er besnærende å ta. Litt som «folk flest»-tankegang som ikke bare Frp tar, men også SV i sine perioder. Dog det er forskjell. For Frp og ideologier på den siden av politikken linkes «folk flest»-tankegang opp mot nasjon, historie og kultur for å gjøre den mer kraftfull. For nasjonen, historie og kultur skal være under angrep. En vil altså forhøye sin egen politiske overbevisning til noe som er høyere enn seg selv. Noe som ikke kan angripes uten at det vil få store konsekvenser for den som ytrer angrepet. For hvem vil gå i mot «folk flest» og ens nasjon, historie og kultur?

(Side 8 )
Sacrifices made when creating the compendium
I’ve spent a total of 9 years of my life working on this project. The first five years were
spent studying and creating a financial base, and the last three years was spent working
full time with research, compilation and writing. Creating this compendium has personally
cost me a total of 317 000 Euros (130 000 Euros spent from my own pocket and 187 500
Euros for loss of income during three years). All that, however, is barely noticeable
compared to the sacrifices
made in relation to the distribution of this book, the actual
marketing operation;)
The importance of spreading the truth and distribute sound strategies cannot be
underestimated as it is at the very core of our current resistance efforts. I do hope you
take the time to read it. Several aspects of the work is truly unique and no similar
compendium exists today. Don’t let the topics discussed in the books startle you too
much. Many of the topics may seem completely absurd or too radical today, but in a
couple of decades, you will start to understand its relevancy to our struggle.
Nevertheless, if the content freaks you out too much, to a degree where you want to
delete it, I would highly recommend you rather save it on a USB flash drive (small
memory chip) and place the chip in a safe location. Because it is likely that you will want
to read it at some point in time. After all, we can only ignore central aspects of reality for
so long.

Viser at spredningen av manifestet er viktig for ABB, dog spredningen er også ment for en liten kjerne. De likesinnede, de 95% som er «kulturmarxister» er ikke med. De kan like godt død. Derfor er jeg også i den formening at manifestet til ABB bør offentliggjøres. Slik at vi onde «kulturmarxister» kan se hvilken skrudd ideologiverden denne personen har vært en del av.

(Side 9)
Time is of the essence. We have only a few decades to consolidate a sufficient level of
resistance before our major cities are completely demographically overwhelmed by
Muslims. Ensuring the successful distribution of this compendium to as many Europeans
as humanly possible will significantly contribute to our success. It may be the only way to
avoid our present and future dhimmitude (enslavement) under Islamic majority rule in
our own countries.

5-på-tolv-ideologi. Hvis ikke, så går alt til hælvete. Men hælvete kan unngåes om vi bare følger x.

I essens er tanken lik enhver religion. Bare tro på «oss» så vil du få evig og godt liv i «paradis». Hvis ikke, da kan du råtne i hælvete. Og for å oppnå denne frelsen er alle midler lovlige.

Men videre viser det seg at uansett hva slags ideologi en måtte inneha er det alltid elementer som kan trekkes ut, forsterkes mens andre elementer lukes ut eller forsvakes. Et teoretisk eksempel er skatt og stemmegivning. Det finnes tanker om at stemmegivning må være basert på om en har betalt skatt. En tanke som i seg selv ikke er noe farlig, men den kan trekkes ut, forsterkes og vris på. For hvis de som ikke betaler skatt, og ikke kan stemme, hvorfor skal de ha rett til å bestemme over sine liv? De kan like godt inngå i arbeidsbataljoner, da de ikke har noen verdi for samfunnet. Viljen til å understreke at det er faktisk mulig, uansett hvor usannsynlig og utrolig det måtte høres ut som; alle retninger av filosofi, politikk, religioner har potensial under visse forutsetninger til bli uhyrlige.

Det er selvransakelsen, eller selvkritikken, som har reddet europa fra de enorme ødeleggelsen som preget kontinentet i historien. Nå må også høyresiden av det politiske liv, i hele Europa, også ta inn over seg at blant deres tilhengere er det mennesker som er villig til å bruke ekstreme metoder for å nå sine bisarre mål. Og ikke gå i fallgropen, som mang en venstrepolitiker har prøvd seg på, med følgende utsagn: «det var ikke vi, de har pervertert vårt syn, etc etc».

I forbindelse med islamistisk terror skorter det aldrig på opfordringer til selvransagelse fra højrefløjen.

Nu må stærkt indvandringskritiske debattører og politikere også se sig selv i spejlet og gøre deres for at stoppe de vrangforestillinger, der præger hadets nye ansigter.

Så det værste som kan nå skje, er om høyresiden skulle forkaste den tanke at det var her rugekassen var og ikke se seg selv i speilet. Om man er villig til å forkaste at en selv også kan være delaktig i den prosess en slik person reiser på, kan man spørre seg om man er villig til å lukke øyne for annet.

Men det finnes stemmer som står med klar røst i det norske politiske landskap, og med velskrevne og dyptfølende kommentarer (selv om man ikke er enige i hver eneste setning);
Per Aage Pleym Christensen @ Liberaleren
Nils August Andresen @ Minerva

Hans Rustad, en Stalinløpegutt

Hans Rustad fornekter seg ikke i sitt ønske om et diktatur etter sitt eget hode. Av godt gammelt stalinmerke.

Rustad mener selvsagt at enhver god kommunist er tro til ideen, ikke nasjonalstaten. Det er ideen som er mantraet. Og Rustad innehar den sanne ide. Den ide som demokratiet skal bygges på. Demokrati på Rustadmåten selvsagt.

Nei. Det gjelder andre regler for en supermakt som er vår alliert. USA er ikke Iran eller Russland. Vi befinner oss i en ekstraordinær situasjon. De norske embetsmennene opptrer som patrioter.

Men i Aftenposten fremstilles de som illojale, som noen som stikker sine oppdragsgivere i ryggen. Man må regne med at deres karriere har fått seg en alvorlig knekk, eller at de i det minste er uskadeliggjort for lang tid.

Oppslaget illustrerer Wikileaks destruktive potensial: Fortrolige samtaler kan få helt andre konsekvenser når de lekkes. Her brukes de som ledd i det politiske spillet.

Vi er tilbake i sporet fra overvåkingssaken: diskrediteringen av USA som en stormakt som blander seg inn i norske forhold. Måten Aftenpostens utenriksredaktør Kjell Dragnes kommenterer avsløringene på, viser at de brukes i det politiske spillet.

Dragnes ser overhodet ikke at det finnes vektige politiske grunner til at norske embetsmenn føler seg tvunget til å uttrykke sin bekymring overfor amerikanske diplomater. Han reduserer det til foul play.

Vær hilset ekte nordmenn. Deres herre er Usa. Og Rustad, i all beskjedenhet.

Stastad Rustad, etterkommer av Nikolai Yezhov

Dumhetens teater – Venstre inntar manesjen

Trine Skei Grande er på sitt hyklerske ritt mot regjeringen i saken om ny 420kV-linje i Hardanger. Denne gangen mener hun at en tredje part må inn for å vurdere saken, selvsagt vitende om at en tredjepart allerede har vært inne i saken. Multiconsult har på bakgrunn av NVE, kommuner og andre utarbeidet tredjepartsutredninger (pdf,9.8MB). Eller som de selv sier det;

I brev av 17. november 2006 ber Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) Statnett
om tilleggsutredninger/-opplysninger før de kan avslutte konsesjonsbehandlingen av
omsøkt ny 420 kV-ledning fra Sima til Samnanger. Kravene direktoratet stiller er basert
på innspill fra kommunene, organisasjoner og grunneiere samt andre myndigheter.

Videre, skriver Multiconsult om landskapspåvirkninger;

Landskap
Kraftledningen vil påvirke landskapsrommet omkring Longvotni. Sett fra vannet vil
den bli eksponert over en lang strekning og få stor fjernvirkning i fjellterrenget.
Traséen vil ikke bli særlig eksponert fra hyttebebyggelsen i nordre dalside ettersom
terrenget er slakt og små terrengformer og vegetasjon vil skjerme.
Ved Furedalen vil den nye ledningen parallellføres med 132 kV ledningen og bli synlig
over en lang strekning. Alternativ 1.0 må krysse 300 kV-ledningen som krysser dalen.
Ved Eikedalsvatnet vil ny kraftledning fremdeles parallellføres. De to ledningene vil
bli svært eksponert både mot hyttebebyggelsen ved vannet, mot riksveien og mot
området med alpinanlegg nord for vannet. Ledningen vil trolig få en annen rytme enn
eksisterende og ledningene vil samlet sett framtre som et uryddig linjeformet inngrep.
Konsekvensene av ledningen for landskapet på Kvamskogen vurderes som moderate.

En tredjepart kan kun altså forandre om konsekvensene er moderate, sterke eller små. Og det er nettopp det som diskuteres nå i offentlighet. Eneste grunnen til at Skei Grande vil ha en ny utredning er fordi hun vet like godt som mange andre i offentlig forvaltning og politikken/næringslivet at det ikke er noe mer nyttig enn 400-siders rapport som konkluderer at konsekvensene er store. Fordi ingen gidder å lese resten.

I tillegg uttaler Grande seg hårreisende med denne uttalelsen;
– Spørsmålet om pris handler ikke bare om kroner og øre. I tillegg til sjøkabel har man flere alternative traseer hvor en kraftlinje kan gå i luftspenn. Den er ikke nødt til å gå over Hardangerfjorden, i et landskap som er unikt i verdenssammenheng, sier Skei Grande.

For en effektiv forståelse av hvor tullete dette utsagnet er, ta en tur hit og test dine geografikunnskaper.

Vanviddstur i Hardanger

«Miljøhysteriet» når nye høyder angående bygging av ny 420kV-linje i Hardanger, den nå berømte Sima-Samnangerlinjen. Monstermaster sies det, samtidig som man glemmer at det allerede er luftspenn over hardangerfjorden allerede. Nemlig Mauranger-Samnanger lengre ut i fjorden.

Navrud er en av de sist ute med kritikk, dog dette er ikke en kar som har en uhildet inngang til temaet. Han messet eksakt det samme i 2007.

Samtidig melder Kråkevik seg til lenketjeneste, da antar jeg henne og resten av lenkegjengen også drar hit for å kreve at denne linjen demonteres;

Hvor er dette fjordspennet mon tro?
Merkverdig at man ikke har opplevd turismesvikt allerede.

For gamle snutter om vår stolte krafttradisjon i dette landet.

Haredi, טְרֵפָה (trefah) er godt

Dagbladet.no hadde en artikkel om hvordan askenasijøder bedriver fortsettelsen av god gammeldags europeisk rasisme i Israel. Nå er disse mer eller mindre hatet av samtilige av de som bor i de mer liberale delene nedfor høydene på vestbredden, men i Jerusalem øker de voldsomt i antall.

Les mer fra dette innlegget